Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Świece Decor

obowiązujący od dnia 9 lutego 2021 roku

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.swiecedecor.pl jest prowadzony przez firmę GLAM ART Paulina Drzewiecka, ul. Wrzosowa 4 62-740 Grzymiszew, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 6652973660, numer Regon: 388099733.

   

  Dane kontaktowe:

 

1) adres pocztowy: GLAM ART Paulina Drzewiecka, ul. Wrzosowa 4 62-740 Grzymiszew

2) adres poczty elektronicznej: sklep@swiecedecor.pl

3) kontakt telefoniczny: +48 781299683 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora).

 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

   

  1) GLAM ART– GLAM ART Paulina Drzewiecka z siedzibą pod adresem: ul. Wrzosowa 4 62-740 Grzymiszew, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6652973660, numer Regon: 388099733;

   

  2) Sklep internetowy– sklep internetowy Świece Decor prowadzony przez GLAM ART dostępny na stronie internetowej pod adresem www.swiecedecor.pl;

   

  3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;

   

  4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z GLAM ART, która niezwiązana jest bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a w szczególności dotyczy złożenia zamówienia w Sklepie internetowym lub dokonania rezerwacji za jego pośrednictwem;

   

  5) Czas realizacji zamówienia – ilość dni roboczych, w ciągu których GLAM ART skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym oraz powierzy zamówiony towar przewoźnikowi w celu dostarczenia go do Klienta pod wskazany przez niego adres;

   

  6) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku (wykluczając dni weekendowe) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

   

  7) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające w szczególności: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

   

  8) Rezerwacja – usługa rezerwacji towarów dokonywana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego, które mogą zostać zakupione w wybranym przez Klienta terminie, nie dłuższym jednak niż 3 dni robocze;

   

  9) Karta Podarunkowa Świece Decor - bon towarowy na okaziciela w formie karty, wydany przez GLAM ART, który uprawnia do zakupu towaru w Sklepie internetowym do maksymalnej kwoty określonej w wartości nominalnej karty. Wartość nominalna może stanowić część zapłaty za zamówiony towar, którego cena przewyższa wartość przewidzianą w bonie towarowym;

   

  10) Serwis – serwis internetowy administrowany przez GLAM ART dostępny na stronie internetowej pod adresem www.swiecedecor.pl.

   

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży towarów, zasady realizacji tych umów, dokonywania za pośrednictwem Sklepu internetowego rezerwacji towarów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

   

 3. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

   

 4. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

   

  1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

  2) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

  3) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Zabronione jest dokonywanie wszelkich działań polegających na kopiowaniu, przechowywaniu, rozsyłaniu i udostępnianiu informacji zawartych w Serwisie oraz innych miejscach funkcjonowania Sklepu internetowego;

  4) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 

 

 

§ 2 Składanie zamówień

 

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego poprzez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego.

 2. Koniecznym warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu uniemożliwia skorzystanie z możliwości zakupienia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 3. Dokonanie zamówienia w sposób jednoznaczny oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

 4. W celu złożenia zamówienia poprzez Serwis Sklepu internetowego należy w obszarze interesującego produktu nacisnąć aktywny przycisk „Dodaj do koszyka”, następnie przejść do zaawansowanego menu, wskazać ilość zamawianego towaru i za pomocą przycisków nawigacyjnych przejść do dalszego etapu zamówienia, którym jest podanie danych do wysyłki; po wprowadzeniu wymaganych danych należy zaznaczyć oświadczenie o akceptacji regulaminu i przejść do podsumowania; po weryfikacji zamówienia można dokonać płatności i w ten sposób sfinalizować transakcję.

 5. Dane podawane przez Klienta, stanowiące element procedury zamówienia, a jednocześnie będące danymi do wysyłki, muszą zawierać:

   

  1) imię i nazwisko oraz adres Klienta,

  2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;

  3) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.

   

 6. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

 7. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 8. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie GLAM ART oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

   

 9. Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, GLAM ART niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości.

   

 10. W przypadku określonym w punkcie 8., gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, GLAM ART zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, w ciągu 3 dni roboczych, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 11. GLAM ART zastrzega sobie prawdo do anulowania zamówienia w części lub w całości bez      podawania przyczyny. W takim przypadku zwrot wszelkich płatności nastąpi podobnie, jak w pkt 10.

   

§ 3 Ceny towarów

 

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

   

 2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które zostały wskazane w § 5 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

   

 3. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia oraz rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

   

 

 

§ 4 Sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar

oraz opłat za dostarczenie zamówionego towaru

 

 

 1. W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru: przelew elektroniczny, przelew tradycyjny w placówce Poczty Polskiej lub oddziale banku, płatność Kartą Podarunkową, płatność za pobraniem.

   

 2. Klient może łączyć wskazane w punkcie 1. formy płatności w taki sposób, że może zapłacić za część wartości zamówienia Kartą Podarunkową, a za część przelewem elektronicznym lub tradycyjnym lub za pobraniem.

   

 3. W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do jednego z wybranych krajów Unii Europejskiej, Klient może dokonać zapłaty ceny oraz kosztów dostarczenia towaru przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) – płatnością elektroniczną, a także Kartą Podarunkową. W tym przypadku Klient także ma możliwość łączenia różnych form płatności na zasadach opisanych w punkcie 2. powyżej, za wyjątkiem przelewu tradycyjnego.

   

 4. Klient, który przy składaniu zamówienia zdecydował się na płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu maksymalnie 72 godzin od złożenia zamówienia. Przelew tradycyjny natomiast powinien zostać zrealizowany maksymalnie w ciągu 96 godzin od złożenia zamówienia, chyba że termin ten upływa w dniach wolnych od pracy. Wówczas ulega on natychmiastowemu przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. Przesłanie skanu potwierdzenia zamówienia może przyspieszyć realizację zamówienia. Płatność Kartą Podarunkową odbywa się poprzez podanie w odpowiednim polu w trakcie składania zamówienia lub w wiadomości prywatnej, lub za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na stronie Sklepu internetowego, lub poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub pisemny, unikalnego kodu tej Karty. Po pozytywnej weryfikacji płatność uznaje się za dokonaną.

 

 

 

§ 5 Realizacja zamówień, sposób i koszty

dostarczenia zamówionego towaru

 

 1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej.

   

 2. Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz paczkomatów i kurierem Inpost.

   

 3. Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do jednego z wybranych krajów Unii Europejskiej, towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej paczką ekonomiczną.

   

 4. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w dni robocze.

   

 5. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej.

   

 6. W przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostarczenia zamówionego towaru ponoszą:

 

 1. Klient - w przypadku, gdy łączna cena zamówionych towarów jest niższa niż 300 zł,

 2. GLAM ART – w przypadku, gdy łączna cena zamówionych towarów jest równa lub wyższa niż 300 zł.

   

  Koszty dostarczenia zamówionego towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynoszą:

 

 

1) 14,99 zł - paczkomat Inpost

2) 14,99 zł - kurier Inpost

3) 100 zł - paczka ZAGRANICZNA (dla zamówień wysyłanych poza obszar RP - Unia Europejska)

 

Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego wynosi najczęściej 8 dni roboczych (liczonych od następnego dnia po dniu złożenia zamówienia), przy czym oznacza to zlecenie wysłania do Klienta poprzez Pocztę Polską lub Inpost zamówionego towaru ostatecznie jeden dzień roboczy po upływie wspomnianego okresu, przeznaczonego na realizację. GLAM ART nie ponosi odpowiedzialności za nienależycie wykonaną przez Pocztę Polską lub Inpost usługę przewozową oraz wydłużenie z tego powodu czasu oczekiwania na otrzymanie przesyłki.

 

Niektóre produkty lub grupy produktów mogą zostać oznaczone dłuższym czasem realizacji. Informacja o orientacyjnym terminie realizacji zamówienia znajduje się przy każdej karcie produktu.

 

Firma GLAM ART zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu realizacji zamówienia w szczególnych przypadkach do 21 dni roboczych. Jednocześnie GLAM ART nie jest zobligowana do poinformowania o tym fakcie Klienta.

 

Firma GLAM ART zastrzega sobie możliwość czasowego lub całkowitego wyłączenia danej opcji wysyłki oraz podniesienia lub obniżenia jej kosztu.

 

Przesyłki nadawane za pośrednictwem paczkomatów INPOST realizowane są przy wykorzystaniu numeru telefonu oraz adresu e-mail podanych przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Przesyłka kierowana jest do paczkomatu, którego kod i adres wybierany jest przez Klienta (lista wszystkich dostępnych paczkomatów każdorazowo rozwija się przy wyborze tej opcji wysyłki).

 

GLAM ART nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane numery telefonów, adresy mailowe, kody i adresy paczkomatów oraz dane teleadresowe, służące zrealizowaniu przesyłek.

 

W przypadku nieodebrania przesyłki w terminie (terminy narzucone są odgórnie przez poszczególnych przewoźników) i powrotu tej przesyłki do nadawcy, tj. GLAM ART, podjęta zostanie próba kontaktu z Klientem w celu ponownego przesłania paczki. Ponowne przesłanie paczki możliwe jest po uiszczeniu opłaty za jej nadanie. W przypadku braku możliwości podjęcia kontaktu lub nieuiszczenia ww. opłaty, GLAM ART zwróci Klientowi wartość wpłaconych środków, pomniejszoną o koszt nadania przesyłki oraz koszt zwrotu tej paczki, naliczony przez wybranego przewożnika.

 

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

   

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

   

 3. Konsument może odstąpić od umowy informując GLAM ART o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: GLAM ART ul. Wrzosowa 4 62-740 Grzymiszew z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@swiecedecor.pl lub telefonicznie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Na stronie głównej Sklepu dostępny jest również interaktywny formularz zwrotu towaru.

   

 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

   

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował GLAM ART o odstąpieniu od umowy.  GLAM ART nie przyjmuje zwrotów nadanych do paczkomatów i za pobraniem.

   

 6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

   

 7. W przypadku odstąpienia od umowy GLAM ART niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez GLAM ART. Oznacza to, że jeżeli Klient wybrał np. najdroższą opcję wysyłki, w przypadku zwrotu otrzyma równowartość najtańszej. GLAM ART zastrzega sobie możliwość dokonania weryfikacji, czy zwracany towar nie nosi śladów użytkowania lub nie jest uszkodzony. W szczególnych przypadkach termin zwrotu pieniędzy może ulec wydłużeniu, np. jeżeli stwierdzenie uszkodzenia zwracanego towaru wymagać będzie dokonania odpowiedniej ekspertyzy lub gdy Klient nie poda danych do zwrotu pieniędzy, nie wybierając jednocześnie innej formy realizacji tego zwrotu. W takim przypadku GLAM ART podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia szczegółów dot. zwrotu pieniędzy.

 8. W przypadku, gdy Klient podczas składania zamówienia wybrał opcję zapłaty za towar przy odbiorze, po czym zdecydował się na dokonanie zwrotu i nie podał danych do realizacji przelewu zwrotnego oraz nie poinformował o chęci otrzymania pieniędzy poprzez przekaz pocztowy, GLAM ART podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia szczegółów dot. zwrotu pieniędzy. Realizacja zwrotu za pomocą przekazu pocztowego nie stanowi tej samej formy płatności, co zapłata za towar przy odbiorze, gdyż zapłata ta przekazywana jest Poczcie Polskiej, która realizuje przelew na konto bankowe GLAM ART w ramach opłaty za usługę doręczenia przesyłki. 

   

 9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru, wynikłego z nieprawidłowego użytkowania, bądź posiadania przez towar widocznych znamion użytkowania w sposób nieprawidłowy, zwrot nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, a zakupiony towar zostanie odesłany na koszt GLAM ART z powrotem do Konsumenta. Zwrot nie zostanie zrealizowany ponadto w sytuacji, gdy wyczerpane zostaną znamiona art.38 Ustawy o Prawach Konsumenta. 

   

 10. Zwrot płatności zostanie dokonany przez GLAM ART przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem (chyba że Konsument wybrał jako formę realizacji zwrotu przekaz pocztowy - wówczas zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszt zrealizowania przekazu; koszt ten jest uzależniony od bieżącego cennika Poczty Polskiej).

 11. Prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni nie przysługuje klientowi biznesowemu, któremu na   jego wniosek została wystawiona faktura, jeżeli zakupione przez niego produkty są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Jednocześnie GLAM ART nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane do wystawienia faktury.

 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 13. Prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z Prawem Konsumenta, nie przysługuje przy zamówieniach personalizowanych, składanych według indywidualnej specyfikacji klienta.
 14. Klient może dokonać rezygnacji ze złożonego zamówienia przed jego wysłaniem. W tym celu Klient powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji drogą pisemną lub mailową. Rezygnacja z zamówienia przed jego wysłaniem możliwa jest tylko wtedy, gdy zamówienie nie zostało przekazane do realizacji. W przypadku przekazania zamówienia do realizacji, rezygnacja oznaczać będzie zwrot części wpłaty Klienta proporcjonalnie do kosztów poniesionych przez GLAM ART w trakcie procesu realizacji zamówienia, lub odmówienie prawa do rezygnacji z powodu wykonania zleconego zamówienia. Zwrot wpłaty lub jej części nastąpi przy użyciu tych samych metod płatności, które zostały użyte przez Klienta, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złozenia oświadczenia o rezygnacji. 

 

 

§ 7 Procedura rozpatrywania reklamacji

 

 1. GLAM ART jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych.

   

 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie pisemnej przesłanej na adres: GLAM ART ul. Wrzosowa 4, 62-740 Grzymiszew lub w formie elektronicznej – za pomocą formularza reklamacji na stronie internetowej, lub w formie mailowej na adres sklep@swiecedecor.pl

   

 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

   

 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres wskazany w § 7 punkt 2 niniejszego Regulaminu na własny koszt.

   

 5. GLAM ART rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

 

 

§ 8 Dane osobowe i polityka prywatności

 

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie składania zamówienia lub rezerwacji towarów są przetwarzane przez firmę GLAM ART Paulina Drzewiecka, ul. Wrzosowa 4 62-740 Grzymiszew NIP: 6652973660, REGON: 388099733, która jest administratorem danych osobowych.

   

 2. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.

   

 3. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj. Poczcie Polskiej oraz InPost. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

   

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

   

 5. GLAM ART wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu.

   

 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności”.

 

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

   

 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.swiecedecor.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)

   

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”.

   

 4. GLAM ART zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.

   

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

   

 6. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór formularza odstąpienia od umowy.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Adresat:

 

GLAM ART Paulina Drzewiecka

ul. Wrzosowa 4

62-740 Grzymiszew

 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)

 

1. …..............................................................................................................................................

2. …..............................................................................................................................................

3. …..............................................................................................................................................

4. …..............................................................................................................................................

5. …..............................................................................................................................................

 

 

Data zawarcia umowy (odbioru towaru): …...................................................................................

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …............................................................................................

 

Adres konsumenta(-ów): …............................................................................................................

….....................................................................................................................................................

 

Adres poczty elektronicznej (niewymagane): ….............................................................................

 

Nr konta bankowego (do zwrotu pieniędzy) .......................................................................................

 

 

Data i podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

…....................................................................................

 

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl